مطالب ریاضی
۱-دو زاویه متقابل به راس با یکدیگر برابرند

۲-دو زاویه متمم مجموع ان ها ۹۰درجه است

۳-دو زاویه مکمل مجموع ان ها ۱۸۰درجه است

۴-فاصله ی بین دو نقطه طول پاره خطی است که دو نقطه را به هم وصل می کند

۵-کوتاه ترین فاصله ی هر نقطه تا یک خط فاصمه ی عمود است.با کمک گونیا می توانید از یک نقطه بر خط عمودرسم کنید و سپس طول پاره خط عمود را اندازه بگیرید

۶-برای مقایسه و اندازه گیری زاویه ها نیز به واحد اندازه گیری نیاز داریم.هر زاویه میتواند واحد اندازه گیری باشد

۷-یکی از واحد های اندازه گیری زاویه درجه است

۸-برای اندازه گیری زاویه از نقاله استفاده می شود

۹-وقتی دو خط همدیگر را قطع می کنند ۴ زاویه درست می شود که زاویه های رو به رو دو به دو متقابل به راس نامیده می شوند

۱۰-اندازه ی پاره خطی که وسط دو ضلع مثلث را به هم وصل می کند نصف ضلع سوم ان است

۱۱-فاصله ی هر نقطه روی نیمساز زاویه تا دو ضلع زاویه با هم مساوی است

۱۲-اندازهی زاویه های هر مثلث با اندازه ی زاویه های مثلثی که قرینه ی ان مثلث نسبت به یک خط باشد برابر است

۱۳-در صورتی که وسط اضلاع یک چهارضلعی را علامت بزنیم و وسط هر ضلع را به کناری اش وصل کنیم :

مستطیل=لوزی

لوزی=مستطیل

مربع=مربع

متوازی الاضلاع=متوازی الاضلاع

۱۴-مساحت مثلث=قاعده ضرب در ارتفاع تقسیم بر دو

۱۵-تعداد پاره خط ها=تعداد نقاط ضرب در تعداد فاصله تقسیم بر دو

۱۶-تعداد قطر ها=تعداد اضلاع منهای سه ضرب در تعداد اضلاع تقسیم بر دو

۱۷-تعداد نیم خط ها=تعداد نقاط ضرب در تعداد سر باز

۱۸-تعداد زاویه ها=تعداد خط ها ضرن در تعداد فاصله ها تقسیم بر دو

۱۹-مجموع زوایای چند ضلعی=تعداد اضلاع منهای دو ضرب در ۱۸۰

۲۰-محیط دایره=۱۴/۳ ضرب در قطر

۲۱-مساحت دایره=شعاع ضرب در شعاع ضرب در ۱۴/۳

+ نوشته شده در  جمعه بیست و چهارم آذر ۱۳۹۱ساعت 19:31  توسط تارا-فرگل-درسا |